About Us

עמותת נתיבי רשת פועלת להגברת המודעות הציבורית לשימוש נבון ומוגן באינטרנט ובמולטימדיה, ובמיוחד על הגנת הילדים במרחב הווירטואלי. העמותה חוקרת את ההתפתחויות הטכנולוגיות, את עולם התוכן, הרגלי השימוש וההשפעות האפשריות. בהתאם מפתחת העמותה עבור הציבור דרכי התמודדות באופן ייחודי ורחב הכולל את ההיבטים החינוכיים, הנפשיים, התרבותיים, הערכיים והטכניים. העמותה פועלת לשינוי תפיסתי ביחס ליכולת של ההורים להיות אחראים לשלומם ולביטחונם של הילדים במרחב הווירטואלי.

 

עמותת נתיבי רשת פועלת בשלושה נתיבים מרכזיים:

נתיב חינוך והסברה

•    קידום המודעות לשימוש נבון ומוגן באינטרנט ובמולטימדיה באמצעות הרצאות, סדנאות פרסומים וחומר לימודי.
•    קידום ההגנה על ילדים באמצעות הסברה, פעילות ציבורית ופרלמנטרית ושיפור האתיקה ברשת.

נתיב סיוע ותמיכה

•    סיוע באיתור ילדים ובני נוער שחוו פגיעות באמצעות האינטרנט.
•    מתן סיוע וליווי אישי לילדים, בני נוער והוריהם, והפניה לאנשי מקצוע לפי צורך.
•    מתן מידע, הכוונה וסיוע לאנשי חינוך וארגונים.
•    הפעלת קו חם לסיוע בשאלות חינוכיות, טכניות או במצבי פגיעה.

נתיב בקרה והמלצות

•    בקרה על פתרונות טכניים בתחום הסינון, ניהול זמן ותוכן.
•    גיבוש המלצות טכניות בהתאם לצרכים ולשימושים השונים.
•    פיתוח המלצות על אתרים ותכני פנאי איכותיים וחיוביים.