תקציר השפעות זמן מסך על הבריאות של הילדים - ד"ר גדי ליסק (מתוך הרצאה בפני רופאים)